<tt id="a3jom"></tt>
  1. <tt id="a3jom"><noscript id="a3jom"></noscript></tt>

    <tt id="a3jom"></tt>

    我們的節日中秋主題班會ppt.課件

    上傳人:陳** 文檔編號:179329731 上傳時間:2023-01-01 格式:PPT 頁數:29 大?。?.77MB
    收藏 版權申訴 舉報 下載
    我們的節日中秋主題班會ppt.課件_第1頁
    第1頁 / 共29頁
    我們的節日中秋主題班會ppt.課件_第2頁
    第2頁 / 共29頁
    我們的節日中秋主題班會ppt.課件_第3頁
    第3頁 / 共29頁
    資源描述:

    《我們的節日中秋主題班會ppt.課件》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《我們的節日中秋主題班會ppt.課件(29頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

    1、我們的節日我們的節日 中秋中秋六(六(1)主題班會)主題班會 中國農歷八月在秋季中間,稱為“仲秋”,而八月十五又在“仲秋”之中,所以稱中秋。中秋節也叫“八月節”、“八月半”,中秋節的活動圍繞“月”進行,所以大家還稱它為“月節”。中秋節那天,月亮是一年中最圓、最亮、最美的。圓圓的月亮象征著團圓。中秋晚上,家人聚在一起,熱熱鬧鬧地吃月餅,還有其他各種鮮果、干果。中秋節還有一個節目,那就是在明亮的月光下,聽中秋和月亮的故事。對著明月,講故事 嫦娥奔月嫦娥奔月 無論有多少版本,一點是共通的:嫦娥是射日英雄后羿之妻無論有多少版本,一點是共通的:嫦娥是射日英雄后羿之妻,王母感后羿射日之功,贈之不死仙藥。而

    2、嫦娥因故吃了仙藥,王母感后羿射日之功,贈之不死仙藥。而嫦娥因故吃了仙藥,無法逗留地面,飛天奔月而去。無法逗留地面,飛天奔月而去。有的版本中仙藥是一粒,被嫦娥得之。而更多版本是兩粒:有的版本中仙藥是一粒,被嫦娥得之。而更多版本是兩粒:人服一粒長生,服二粒成仙。后羿拿回家給嫦娥保管,準備夫妻人服一粒長生,服二粒成仙。后羿拿回家給嫦娥保管,準備夫妻分食,然而卻被意外打破了這個計劃。分食,然而卻被意外打破了這個計劃。意外是什么?無數版本的意外讓嫦娥的形象在千百年來飄忽意外是什么?無數版本的意外讓嫦娥的形象在千百年來飄忽不定。有傳說是嫦娥因不知詳情而全服下;有人說嫦娥是好奇偷不定。有傳說是嫦娥因不知詳情

    3、而全服下;有人說嫦娥是好奇偷食;也人說嫦娥是故意盜之;一種悲傷的說法是后羿冷落嫦娥,食;也人說嫦娥是故意盜之;一種悲傷的說法是后羿冷落嫦娥,嫦娥傷心而去;還有的傳說是,后羿的部下蓬蒙趁后羿率眾徒外嫦娥傷心而去;還有的傳說是,后羿的部下蓬蒙趁后羿率眾徒外出狩獵時手持寶劍闖入后院,威逼嫦娥交出寶物,嫦娥危急中將出狩獵時手持寶劍闖入后院,威逼嫦娥交出寶物,嫦娥危急中將寶物吞下寶物吞下無論如何,這個意外,造就了千古傳說中一位最美無論如何,這個意外,造就了千古傳說中一位最美麗浪漫、也最縹緲不定的月宮佳人。麗浪漫、也最縹緲不定的月宮佳人。服下仙藥的嫦娥身子漸漸飄離地面,而廣邈清冷的天空中,服下仙藥的嫦娥身

    4、子漸漸飄離地面,而廣邈清冷的天空中,該去哪里呢?抬頭望見皎潔的月光,嫦娥終于決定向那輪圓月冉該去哪里呢?抬頭望見皎潔的月光,嫦娥終于決定向那輪圓月冉冉飛去。冉飛去。此后中秋節吃月餅的習俗便在民間流傳開來。相 傳 有 三 位 神 仙 變 成 三 個 可 憐的 老 人,向 狐 貍、猴 子、兔 子 求 食,狐 貍 與 猴 子 都 有 食 物 可 以 濟 助,唯 有兔 子 束 手 無 策。玉兔搗藥玉兔搗藥后 來 兔 子 說:“你 們吃 我 的 肉 吧!”就 躍 入 烈 火 中,將 自己 燒 熟,神 仙 大 受 感 動,把 兔 子 送 到月 宮 內,成 了 玉 兔,和嫦娥作伴。中秋節了,別的國家有中秋節

    5、嗎?他們是怎么過的呢?不說不知道,亞洲多個國家過中秋佳節的方式各不相同。中秋節的詩歌 嫦娥 李商隱 云母屏風燭影深,長河漸落曉星沉。嫦娥應悔偷靈藥,碧海青天夜夜心。水水 調調 歌歌 頭頭蘇軾蘇軾明月幾時有?把酒問青天。明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間?起舞弄清影,何似在人間?轉朱閣,低綺戶,照無眠。轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟。但愿人長久,千里共嬋娟。爺爺為我打餅八月十五月兒圓

    展開閱讀全文
    溫馨提示:
    1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
    2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
    3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
    4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
    5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
    6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
    7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
    關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯系我們

    網站客服QQ:2846424093或766697812

    copyright@ 2020-2023  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯系電話:0512-65154990  

    備案號:蘇ICP備12009002號-6   經營許可證:蘇B2-20200052  蘇公網安備:32050602011098


    本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!

    特级毛片a片全部免费播,特级毛片a片全部免费观看,特级毛片免费无码不卡观看,特级全黄a片高清视频

    <tt id="a3jom"></tt>
    1. <tt id="a3jom"><noscript id="a3jom"></noscript></tt>

      <tt id="a3jom"></tt>