<tt id="a3jom"></tt>
  1. <tt id="a3jom"><noscript id="a3jom"></noscript></tt>

    <tt id="a3jom"></tt>

    多文本組詩教學PPT課件

    上傳人:陳** 文檔編號:181734506 上傳時間:2023-01-16 格式:PPT 頁數:9 大?。?94KB
    收藏 版權申訴 舉報 下載
    多文本組詩教學PPT課件_第1頁
    第1頁 / 共9頁
    多文本組詩教學PPT課件_第2頁
    第2頁 / 共9頁
    多文本組詩教學PPT課件_第3頁
    第3頁 / 共9頁
    資源描述:

    《多文本組詩教學PPT課件》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《多文本組詩教學PPT課件(9頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

    1、 送元二使安西送元二使安西 唐唐 王維王維 渭城朝雨浥輕塵,渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新??蜕崆嗲嗔?。勸君更盡一杯酒,勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。西出陽關無故人。黃鶴樓送孟浩然之廣陵黃鶴樓送孟浩然之廣陵唐唐 李白李白 故人西辭黃鶴樓,故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。唯見長江天際流。別董大別董大唐唐 高適高適千里黃云白日曛,千里黃云白日曛,北風吹雁雪紛紛。北風吹雁雪紛紛。莫愁前路無知己,莫愁前路無知己,天下誰人不識君?天下誰人不識君?送元二使安西送元二使安西 唐唐 王維王維 渭城渭城朝雨朝雨浥浥輕塵,輕塵,客舍客舍青青青青

    2、柳色新。柳色新。勸君勸君更盡更盡一杯酒,一杯酒,西出西出陽關陽關無故人。無故人。送元二使安西送元二使安西 唐唐 王維王維 渭城渭城朝雨朝雨浥浥輕塵,輕塵,客舍客舍青青青青柳色新。柳色新。勸君勸君更盡更盡一杯酒,一杯酒,西出西出陽關陽關無故人。無故人。這詩表達了這詩表達了作者什么樣的感情?作者什么樣的感情?詩人借助了哪詩人借助了哪些景物來表達感些景物來表達感情?情?黃鶴樓送孟浩然黃鶴樓送孟浩然之廣陵之廣陵唐唐 李白李白 故人西辭黃鶴樓,故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。唯見長江天際流。別董大別董大唐唐 高適高適千里黃云白日曛,千里黃云白日曛,北風吹雁雪紛紛。北風吹雁雪紛紛。莫愁前路無知己,莫愁前路無知己,天下誰人不識君?天下誰人不識君?這兩首首詩分別表達了這兩首首詩分別表達了作者什么樣的感情?作者什么樣的感情?詩人分別借助詩人分別借助了哪些景物來表了哪些景物來表達感情?達感情?作業:作業:這首詞分別借用了這首詞分別借用了哪些景物來表達感情?哪些景物來表達感情?你還能從這首詞你還能從這首詞當中找到當中找到哪些詩歌影子?哪些詩歌影子?

    展開閱讀全文
    溫馨提示:
    1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
    2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
    3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
    4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
    5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
    6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
    7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
    關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯系我們

    網站客服QQ:2846424093或766697812

    copyright@ 2020-2023  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯系電話:0512-65154990  

    備案號:蘇ICP備12009002號-6   經營許可證:蘇B2-20200052  蘇公網安備:32050602011098


    本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!

    特级毛片a片全部免费播,特级毛片a片全部免费观看,特级毛片免费无码不卡观看,特级全黄a片高清视频

    <tt id="a3jom"></tt>
    1. <tt id="a3jom"><noscript id="a3jom"></noscript></tt>

      <tt id="a3jom"></tt>